Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Witamy w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia            im. Stanisława Moniuszki w Pucku

Witamy w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia            im. Stanisława Moniuszki w Pucku

Witamy w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia            im. Stanisława Moniuszki w Pucku

Witamy w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia            im. Stanisława Moniuszki w Pucku

Witamy w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia            im. Stanisława Moniuszki w Pucku

Witamy w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia            im. Stanisława Moniuszki w Pucku

Ochrona danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: RODO), informujemy, iż:

 Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych Pani/Pana Dziecka oraz Pani/Pana danych osobowych  jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. St. Moniuszki w Pucku (PSM w Pucku); ul. Przebendowskiego 17, 84–100 Puck, tel/fax 58 673–27-46; e‑mail: kancelaria@psmpuck.pl

Z inspektorem ochrony danych możesz się skontaktować za pośrednictwem poczty e‑mail: iodo@psmpuck.pl

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe Pani /Pana Dziecka oraz Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z rekrutacja do PSM w Pucku oraz nawiązaniem i przebiegiem procesu dydaktycznego dziecka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

W oparciu o art., 6 ust. 1 pkt f) RODO Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest prawidłowe i zgodne z prawem dopełnienia formalności związanych z wykonywaniem czynności związanych z działalnością placówki oświatowej.

 Zakres przetwarzania danych osobowych:

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zadań, w zakresie niezbędnym dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dany dotyczą lub innej osoby fizycznej, a także w zakresie niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora. W szczególności przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko osoby fizycznej, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy oraz dane szczególne – tzn. dane o stanie zdrowia, a jeśli to konieczne także o stanie rodzinnym i inne informacje niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań.

Przetwarzanie danych osobowych polegać będzie na przechowywaniu danych na elektronicznych nośnikach informacji, lub w formie papierowej.

Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w sytuacjach prawnie dopuszczalnych, w szczególności w zakresie realizacji uprawnień i obowiązków związanych z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentacji organom państwa i innym uprawnionym podmiotom.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, jedynie jednak w zakresie, w jakim nie uchybia to przepisom szczególnym – przede wszystkim przepisom regulującym sposób świadczenia usług medycznych, prowadzenia dokumentacji medycznej, jej przechowywania i udostępniania;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 — 193 Warszawa)

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych Dziecka jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z realizacji nauczania w ramach cyklu dydaktycznego Dziecka w Państwowej Szkole Muzycznej; a w pozostałym zakresie dobrowolne.

Odmowa lub żądanie zaniechania przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji nauczania, wiąże się z równoczesnym złożeniem wniosku o skreślenie z listy uczniów PSM w Pucku.

Dane osobowe nie będą w zakresie realizacji umowy przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 10 lat od zakończenia cyklu dydaktycznego, a następnie zostaną zarchiwizowane w prawem przepisanej formie, zgodnie z wymogami przepisów dotyczących dokumentacji placówek oświatowych w zakresie wykonywania przez nie zadań ustawowych.

Obwieszczenie

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Pucku z dnia 30 maja 2018 r.

w przedmiocie wprowadzenia monitoringu

na terenie zakładu pracy w Pucku przy ul. Przebendowskiego 17

 1. W celu ochrony bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych w PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STIM. S. MONIUSZKI W PUCKU  oraz zabezpieczenia mienia należącego do Pracodawcy, znajdującego się w pomieszczeniach biurowych i gabinetach, korytarzach i ciągach komunikacyjnych oraz salach lekcyjnych w związku z ochroną informacji zawierających dane osobowe oraz objętych tajemnicą lekarską, a także w celu zapobieżenia czynom skierowanym przeciwko zatrudnionym lub mieniu Pracodawcy wprowadza się monitoring wizyjny, polegający na rejestrowaniu obrazu przez zamontowane w siedzibie pracodawcy kamery i inne podobne urządzenia.
 2. Monitoring wizyjny będzie obejmować następujące pomieszczenia: 
  1. wejście do siedziby Pracodawcy,
  2. korytarze i ciągi komunikacyjne,
 3. Monitoring w/w pomieszczeń jest prowadzony w trakcie dziennej działalności placówki.
 4. Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w wyłącznej dyspozycji Pracodawcy.
 5. Dostęp pracowników oraz osób postronnych do urządzeń rejestrujących obraz jest zabroniony, za wyjątkiem: upoważnionych odrębnie pracowników,  a także podmiotów świadczących usługi serwisu urządzeń rejestrujących obraz  w celu dokonania niezbędnych napraw i czynności serwisowych, oraz zakładowego inspektora ochrony danych osobowych – pod nadzorem Dyrekcji.
 6. Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu jest przechowywany na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO i Kodeksu pracy. Podlega on zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od zarejestrowania, chyba, że zarejestrowany obraz może być użyty lub będzie użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny. Za przechowywanie i zniszczenie materiałów po upływie określonych prawem terminów odpowiada Pracodawca.
 7. Wejścia do budynków, oraz pomieszczenia objęte monitoringiem są oznakowane tablicami z rysunkiem kamery i napisem „Pomieszczenie monitorowane” lub równoznacznym. W pomieszczeniach monitorowanych musi znajdować się w widocznym miejscu co najmniej jedna tablica.
 8. Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację o monitoringu na terenie siedziby pracodawcy ze wskazaniem które pomieszczenia są objęte monitoringiem i w jakim czasie.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-09-13 22:11przez:
Opublikowano:2021-09-13 14:00przez:
Podmiot udostępniający: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Stanisława Moniuszki w Pucku
Odwiedziny:1709

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo